Företagsanpassade utbildningar

Bakgrund

Arbetsgivarens ansvar är att förebygga olycksfall i arbetet. Beroende på arbetets art kan det dock förekomma allvarliga risker i arbete vilket ställer krav på att arbetstagarna ska ha kunskap att kunna agera vid en olycka.

”2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter”
”1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling,

”3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.”
(Första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7)

Målgrupp

Alla som arbetar där det föreligger fallrisk.

Förkunskaper

Beror på utbildningens mål

Syfte

Deltagarna ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna agera korrekt beträffande förstahandsåtgärder vid en olycka.

Kursmål

Deltagaren skall

  • Känna till handlingsplanen och de rutiner som gäller på arbetsplatsen vid olycka
  • kunna utföra de förstahandsåtgärder som krävs vid en olycka/krissituation, tex räddning av nödställd, 1:a hjälpen.

Kurslängd

1 dag eller efter kundens behov