Säkert Tak

Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

 

Vid yrkesmässigt beträdande av tak för inspektion, besiktning, service och underhåll av taket och anordningar på taket skall taket vara försett med ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar. Om tak som saknar eller har bristfälliga taksäkerhetsanordningar ska beträdas yrkesmässigt måste alltid skyddsåtgärder vidtas, t.ex. ställning från mark, skyddsräcken, skylift, komplettering av taksäkerhetsanordningar eller så kallat reparbete. För byggnaders vars tak inte skall beträdas yrkesmässigt gäller Boverkets byggregler som minimikrav.

 

Bra länkar:
Info PDF
FAQ
Taksäkerhet referenser

 Fastighetsägaren ansvarar för att det finns nödvändiga säkerhetsanordningar på taket, och att dessa regelbundet underhålls så att dess egenskaper och funktioner bevaras. Detta gäller oavsett om några underhålls- och tillsynsarbeten utföres på taket.

Vad säger Lagen?
Boverket skriver regler om fasta takskyddsanordningar. (Avsnitt 8:24 i BBR) innehåller särskilda regler om taksäkerhet. Reglernas syfte är att skydda mot fall vid tillträde och förflyttning på tak och vid arbete på ett fast arbetsställe på tak. I reglerna framgår vilka fasta takskyddsanordningar det ska eller bör finnas, samt att de ska vara monterade på ett sådant sätt att de håller vid en olyckssituation. Takskyddsanordningarna ska även underhållas så att de inte rostar eller hållfasthetsmässigt försämras.

Vad kan Aptum hjälpa till med?
Aptum kan hjälpa er att få en fullständig inventering och dokumentation av befintligt tak. Grunden är en noggrann analys av hur det ser ut just nu, vi presenterar en dokumentation som förklarar vilka krav som uppfylls idag och även vad som behöver åtgärdas efter dagens lagar och bransch standarder. Det vi tittar på är bland annat.
• Taksäkerhet, vad har vi för lösningar idag.
• Fallrisker från olika nivåer på taket.
• Tätskikt, så att taket inte läcker in.
• Tillträdesvägar via stegar eller vindsluckor.

Vi arbetar förebyggande och presenterar en helhetsbild från taken med bilder och kommentarer med en graderad risk bedömning från akuta åtgärder till bara information.